maandag 30 januari 2012

Willem 1

III. 21. Stam van Willem Franssen.
Embleem_1
Uit het huwelijk van Willem Franssen met Beatrix Ronck sproten 2 kinderen
IV. 24. Godefridus Stephanus Franssen geboren te Tegelen 26 December 1784. (Doopgetuigen waren Henricus Jacques Ronck voor den eerw. heer Jacobus Ronck, vicaris te Viersen, en Agatha van Stockum.) Hij stierf in zijn geboorteplaats op jeugdigen leeftijd.
IV. 25. Caspar Eugenius Jozef Franssen geboren te Tegelen 16 October 1736. (Doopgetuigen waren Henricus Franssen nomine praenobilis d
familie te Tegelen, en huwde.27 November 1766 met Anna Catharina van Aerssen uit Bergen (Zie stamboomen Van Aerssen. uit Bergen en Heyming uit Uden.), welk huwelijk met toestemming van den pastoor van Tegelen ingezegend werd in de kerk te Ayen, gemeente Bergen, door den eerw. heer Jacobus Jozef van Aerssen, pastoor te Zieflick. (Getuigen waren de eerw. heer Petrus van Aerssen, kanunnik te Wissen, en Petrus Antonius van Aerssen.) Caspar stierf 5 Juni 1823 en zijne echtgenoote 4 Mei 1813, beiden te Tegelen. Uit dezen echt ontstonden 10 kinderen, die voor hunne ouders een jaargetijde stichtten in de parochiekerk van St. Martinus te Tegelen, elk jaar te houden op 12 Juni.
V. 26. Beatrix Franssen geboren te Tegelen 2 Januari 1768. (Doopgetuigen waren Willem Franssen en Dorothea Heyming.). Zij trouwde te Tegelen 26 April 1796 met Franciscus Hermanus Holtmann geboren te Uerdingen in 1776, zoon Van Matthias Holtmann en Anna Maria Weggen. ,(Getuigen waren Henricus Schumaecker, Jozef Franssen, Hendrina Franssen en Christina Holtmann.) Zij overleed 18 September 1819 en haar echtgenoot 18 December 1821, beiden te Tegelen.
V. 27. Wilhelmus Henricus Franssen geboren te Tegelen 6 Juli 1769. (Doopgetuigen waren Willem Franssen voor Gerardus van Aerssen, en Hendrina van Aerssen voor Anna Catharina Ronck.)
V. 28. Henricus Wilhelmus Franssen geboren te Tegelen 23 Augustus 1770. (Doopgetuigen waren Henricus Franssen en Hendrina van Aerssen voor Hendrina Heyming.)
V. 29. Maria Elisabeth Franssen geboren te Tegelen 2 Juli 1772. (Doopgetuigen waren de eerw. heer Jacobus Canoy voor Petrus van Aerssen, en Margaretha Canoy.) Zij huwde te Venray 15 Juli 1800 met Joannes Henricus Ruttxe9e geboren te Venray 30 November 1770, zoon van Jacobus Henricus Ruttxe9e en Anna Christina Verblackt. Zij overleed te Tegelen 8 November 1840 en haar echtgenoot te Venray 6 Maart 1815.
V. 30. Jozef Franssen geboren te Tegelen 8 Maart 1774. (Doopgetuigen waren Willem Franssen voor den eerw. heer Willem Heyming, kanunnik te Kleef, en Anna Margaretha Schaepkens.) hij overleed aldaar 29 April 1780.
V. 31. Anna Catharina Franssen geboren te Tegelen 23 Juli 1776. (Doopgetuigen waren de eerw. heer Henricus Heyming, kanunnik van de aartsdiaconale kerk te Wissen, en Beatrix Ronck.) Zij woonde bij haren broeder Jacobus Godefrid" aan het Kruis te Tegelen, werd waanzinnig tot haren dood 8 October 1845.
V. 32. Hendrina Maria Franssen geboren te Tegelen 4 Mei 1778. (Doopgetuigen waren Caspar Ronck en Hendrina van Aerssen voor Maria Elisabeth van Aerssen.) Zij trad in den echt te Tegelen 25 April 1798 met Johan Heinrich Moubis geboren te Schaeg omstreeks 1758. (Zie stamboom Moubis.) (Getuigen waren Johan Matthias Moubis en Catharina Franssen.) Zij stierf 18 Februari 1837 en haar echtgenoot 11 September 1835, beiden te Schaeg bij Breyell. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren : Matthias Caspar Aloysius die Maria Antonelta Canoy huwde, wier afstammelingen recht hebben op de studiebeursvan Petrus van Roye, in leven pastoor te Hamont in de Belgische kempen, die waarschijnlijk te Weert geboren is en ze gesticht heeft bij testament van 3 Mei 1724. (Zie stam- boom Van Roye.)
V. 33. Gerardus Jozef Franssen geboren te Tegelen 21 Mei 1780. (Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy voor Petrus van Aerssen en Catharina Franssen.) Hij trouwde te Schaeg omstreeks 1811 met Petronella Moubis, die geboren te Schaeg, aldaar overleed in 1817. (Zie stamboom Moubis.) Hij was aanvankelijk zijn vader behulpzaam bij de posterij werkzaamheden te Tegelen. In den woeligen Franschen tijd verloren zij in xe9en jaar meer dan honderd paarden door den geforceerden dienst, waarvoor hij aan de regeering schadevergoeding vroeg, verkreeg eene audixebntie bij Z. M. den Koning van Holland, die hem in het vooruitzicht eener gunstige beschikking stelde, welke echter verijdeld werd door eene familie te Venlo, wier dochter hij niet wenschte te huwen. Na eenige jaren te Tegelen gewoond te hebben, vertrok hij naar Schaeg en werd koopman. Na overlijden zijner echtgenoote trad hij den 5 November 1819 te Schiefbahn opnieuw in den echt, thans met Henrietta Jacobina Duckweiler geboren den 19 September 1798 te Schiefbahn, waarheen hij vertrok en tot zijnen dood 25 Februari 1845 rustig leefde. Deze echtgenoote stierf te Eitorf 4 Oktober 1869 bij haren geestelijken zoon, die aldaar vicaris was. Gerardus Jozef was algemeen geacht en bemind, zoowel te Schiefbahn als elders.
V. 34. Jacobus Godefridus Franssen geboren te Tegelen 3 Mei 1782. (Doopgetuigen waren de eerw. beer Jacobus Jozef van Aerssen, pastoor te Ziefliek, en Hendrina van Aerssen voor Hendrina Sleuverts.) Hij huwde te Tegelen 12 Februari 1824 met Joanna Margaretha Peeters geboren aldaar 20 Maart 1786, dochter van Andreas Peeters en Maria Bourgons, stierf 18 November 1863 en zijne echtgenoote 6 December 1861, beiden te Tegelen. hij was goedaardig en zachtzinnig van karakter, bleef bij zijn vader zoolang deze leefde, waarvoor hem 10,000 gulden extra werden geschonken.
V. 35. Petrus .Antonius Franssen geboren te Tegelen 27 Juli 1784. (Doopgetuigen waren Bartholomeus Canoy en Hendrina van Aerssen voor Aldegonda Schraven.)
Uit ‘t huwelijk van V. 26. Beatrix Franssen met Franz Hermann Holtmann werden 6 kinderen geboren
VI. 36, Franz Holtmann.
VI. 37. Wilhelm Holtmann, huwde met Maria van Oelft.
VI. 38, Jacobus Gottfried Holtmann geboren te Tegelen 11 Mei 1802. (Doopgetuigen waren Jacobus Franssen en Anna Catharina Franssen.)
VI. 39. Johann Heinrich Holtmann geboren te Tegelen 31 December 1804. (Doopgetuigen waren Caspar Franssen en Maria Agnes Eskens.)
VI. 40. Maria Henrietha Catitarina Holtmann geboren te Tegelen 15 Mei 1808, huwde te Kaldenkirchen met Arnold Terstappen geboren aldaar 2 April 1809, overleden 4 September 1876; wier afstammelingen daar nog voortleven.
VI. 41. Felix, Caspar Clemens Heinrich Holtmann geboren te Tegelen 25 November 1811, overleden aldaar 17 April 1813.
Uit bet huwelijk van V. 29. Maria Elisabeth Franssen met Joannes Henricus Ruttxe9e te Venray sproten 5 kinderen:
VI. 42. Maria Dorothea Ruttxe9e geboren te Vierlingsbeek omstreeks 1802, huwde te Tegelen 4 April 1829 met Johann Heinrich Hohnen geboren te Schiefbahn in 1795. Hunne afstammelingen leven te Schiefbahn nog voort.
VI. 43. Jozef Ruttxe9e trouwde met Catharina Weinhaus, en overleed in 1864 te Mettmann. Uit hun huwelijk sproot eene dochter VII Elisabeth, die ook daar overleed.
VI. 44. Jacobus Ruttxe9e, vertrok naar Amerika.
VI. 45. Carolina Ruttxe9e.
VI. 46. Caspar Ruttxe9e geboren te Venray 22 December 1811, huwde aldaar met Maria Catharina Terstappen geboren te Kaldenkirchen in 1812. Hij overleed 10 Maart 1876 en zijne echtgenoote in 1862, beiden te Venray.
Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, waarvan 10 op jeugdigen leeftijd of ongehuwd stierven.
VII. 47. Elisabeth Ruttxe9e geboren te Venray 1 November 1840, huwde aldaar in 1865 met Matthias van de Pasch, geboren in 1848 en overleden aldaar 30 September 1894. Uit hun huwelijk volgde VIII. Joanna geboren te Venray 16 October 1875.
VII. 48. Jozef Ruttxe9xe9 geboren te Venray 17 Mei 1851, huwde te Breye11 16 Mei 1882 met Maria Christina Terstappen geboren te Breyell 20 Juli 1848, aldaar overleden 30 Mei 1903.
Uit dit huwelijk sproten 4 kinderen:
VIII. 49. Joseph Ruttxe9e geboren te Breyell 8 September 1883.
VIII. 50.
Aloysius Ruttxe9e geboren te Breyell 8 Mei 1885

VIII. 51.
Paulus Ruttxe9xe9 geboren te Breyell 29 Juli 1887.
VIII. 52. Leonard Ruttxe9xe9 geboren te Brevell 4 November 1889.
Het huwelijk van V. 33. Gerardus Jozef Franssen met zijne eerste echtgenoote Petronella Moubis werd met 2 kinderen gezegend :
VI. 53. Eugen Franssen geboren te Schaeg bij Breyell in 1813. Hij maakte als jonggezel eene wandelreis tot in Zuid-Frankrijk; huwde te Schiefbahn 17 Mei 1836 met Christina Mertens geboren te Schiefbahn 16 December 1815, en stierf aldaar 25 Augustus 1846; zijne echtgenoote 20 Juni 1890 te Corschenbroich, kreis M.-Gladbacb.
VI. 54. Heinrich Joseph Franssen geboren te Schaeg, die aldaar op jeugdigen leeftijd overleed.
Uit ‘t huwelijk van VI. 53. Eugen Franssen met Christina Mertens volgden 5 kinderen:
VII. 55. Josephina Franssen geboren te Schiefbabn 14 Februari 1837.
VII. 56. Ferdinand Frans8en geboren te Schiefbahn 30 December 1838, huwde te Dxfcren den 13 Juni 1865 met Christina Hoverz, grondeigenares te Dxfcren, geboren te Willich 12 October 1838. Hij stierf 12 October 1907 en zijne echtgenoote 4 November 1884, beiden te Dxfcren. VII. 57. Joseph Richard Franssen geboren te Schiefbahn 28 Februari 1841 en aldaar 18 Mei 1871 overleden.
VII. 58. Sophia Franssen geboren te Schiefbahn 29 April 1843, huwde aldaar 21 Mei 1867 met Wilhelm Mxd6nker geboren 17 Augustus 1833 op Schxfcrkeshof te Strxfcmp bij Lank en overleed aldaar den 17. October 1887.
VII. 59. Elisabeth Franssen geboren te Schiefbahn 9 November 1845, huwde aldaar 9 November 1872 met med. dokter Johann Knein geboren te Ingenbroich, kreis Montjoie, woonde te Corschenbroich, kreis M.-Gladbach, alwaar beiden overleden.
Uit het huwelijk van VII. 56. Ferdinand Franssen met Christina Hoverz, sproten 7 kinderen: VIII. 60. Clara Gertrud Franssen geboren te Dxfcren 17 April 1866.
VIII. 61. Eugen Franssen, geboren te Dxfcren 10 November 1867, aldaar overleden 1 Maart 1876. VIII. 62. Maria Johanna Franssen geboren te Dxfcren 24 Juni 1870, huwde aldaar 15 Juli 1893 met Gerhard Johann Terheggen geboren te Ostenrath 3 October 1856, wonende te Krefeld.
VIII. 63. Richard Franssen geboren te Dxfcren 24 Juni 1870, overleed aldaxe1r 7 April 1871. VIII. 64. Richard Johann Carl Franssen geboren te Dxfcren 22 December 1875, apotheker te Dxfcsseldorf, huwde 22 Juli 1904 met Martha Reyher geboren te Teuchern (Saksen) 22 December 1871.
VIII. 65. .Joseph Ludwig Franssen geboren te Dxfcren 18 Maart 1881.
VIII. 66. Ferdinand Franssen geboren te Dxfcren 18 Maart 1881, stierf 22 Juni 1881 aldaar.
Uit het huwelijk van VII. 58. Sophia Franssen met Wilhelm Mxf6nker waren 2 kinderen:
VIII. 67. Julia Mxf6nker geboren op Schxfcrkeshof te Strxfcmp bij Lank 21 Mei 1868, en trouwde aldaar den 30. Augustus 1892 met Joseph Kohtes grondeigenaar te Willich, geboren 1 Augustus 1865.
Hun huwelijk is met verscheidene kinderen gezegend.
VIII. 68. Wilhelmina Mxf6nker geboren op Schxfcrkeshof te Strxfcmp bij Lank 28 Mei 1869, huwde 12 September 1891 met Robert Dadder architect, geboren te Krefeld 30 September 1861. Zij stierf te Krefeld in 1892.
Uit den echt van VII. 59. Elisabeth Franssen met med. dokter Johannes Knein werden 6 kinderen geboren :
VIII. 69. Johann Richard Knein geboren te Corschenbroich 24 September 1873, priester gewijd te Keulen ~ 10 Axfcgxfcstus 1907, vicaris te Bxfcsbach bij xc4achen.
V1II. 70. Johanna Catharina Eugenia Knein geboren te Corschenbroich, alwaar zij overleed 20 Mei 1900.
VIII. 71. Hermann Paulus Eugen Knein geboren te Corschenbroich 22 Februari 1877,priester gewijd te Keulen 15 Maart 1902, rector te Kxf6nigshof bij Krefeld.
VIII. 72. Anna Wilhelmina Paulina Knein geboren te Corschenbroich 20 November 1878, aldaar overleden 2 December 1886.
VIII. 73. Maria Knein geboren te Corschenbroich.
VIII. 74. Ernst Heinrich Knein geboren te Corschenbroich 27 Augustus 1881, aldaar overleden 2 December 1890.
Uit ‘t huwelijk van VIII. 62. Maria Johanna Franssen met Gerhard Johann Terheggen volgden 5 kinderen:
1X. 75. Christina Terheggen geboren te Krefeld.
IX. 76. Clara Terheggen geboren te Krefeld.
IX. 77. Carl Terheggen geboren te Krefeld.
IX. 78. Robert Terheggen geboren te Krefeld.
IX. 79. Maria Terheggen geboren te Krefeld.
Uit ‘t huwelijk van VIII. 64. Richard Johann Franssen met Martha Reyher zijn 2 kinderen : IX. 80. Maria Franssen geboren te Dxfcsseldorf.
IX. 81. Helena Clara Franssen geboren te Dxfcsseldorf.
Het huwelijk van V. 33. Gerardus Jozef Franssen met zijne tweede wederhelft Henrietta Jacobina Duckweiler werd met 6 kinderen gezegend :
VI. 82. Wilhelm Joseph Franssen geboren te Schaeg in 1820, overleden te Schiefbahn 3 Februari 1886, was president van het Kerkbestuur aldaar.
VI. 83. Elibabeth Franssen geboren te Schaeg in 1822, overleden te Schiefbahn 19 Januari 1847.
VI. 84. Franz Heinrich Franssen, grondeigenaar, geboren te Schaeg 7 Juli 1824, huwde te Schiefbahn 17 October 1857 met Anna Maria Duckweiler geboren aldaar 17 januari 1984. Hij overleed 4 Juni 1907, zijne echtgenoote 19 Maart 1902, beiden te Sebiefbahn.
VI. 85. Caecilia Josephina Franssen geboren te Schaeg, 22 September 1826; zij huwde te Schiefbabn 18 Maart 1848 met Wilhelm Jacobus Mertens geboren te Fischeln 14 September 1812, juwelier te Krefeld, alwaar zij overleed 11 Mei 1903 en hij 5 December 1879.
VI. 86,. Carl Goswin Frans8en geboren te Schiefbahn 10 Mei 1830,priester gewijd te Keulen 30 Augustus 1856, werd benoemd tot rector te Karrheim, Sxfcng en Stolberg- Mxfchle, vervolgens tot vicaris te Eitorf, en eindelijk den 23. October 1869 tot pastoor te Ittenbach bij Kxf6nigswinter. Hij vierde den 30.
Willem_11_1 Augustus 1906 den, 50. verjaardag zijner priesterwijding, bij welke gelegenheid de aartsbisschop van Keulen, kardinaal Fischer, hem schriftelijk gelukwenschte (Zie Bijlage F), en de Duitsche keizer Wilhelm II hem vereerde met de orde van den Rooden Adelaar 4. klas. Deze gebeurtenis werd door zijne talrijke familie en vrienden, nietminder door zijne parochianen, op het aller- luisterrijkst,gevierd. Hij was een ijverig priester, plichtgetrouw zielverzorger en overleed 8 Juli 1910.
VI. 87. Euphrosina Franssen geboren te Schiefbahn 14 November 1832.
Uit ‘t huwelijk van VI. 84. Franz Heinrich Franssen met Anna Maria Duckweiler werden 9 kinderen geboren :
VII. 88. Margaretha Elisabeth Franssen. geboren te Schiefbahn 27 November 1860, trouwde aldaar 13 October 1880 met Johann Ditges geboren op Lautenhof te Schiefbahn 4 November 1859.
VII. 89. Eugen Franssen geboren te Schiefbahn, overleed aldaar op jeugdigen leeftijd.
VII. 90. Eugen Franssen geboren te Schiefbahn 26 October 1862, grondeigenaar, huwde te Vorst bij Kempen 12 Mei 1902 met Anna Fxf3hles, van Penningshof te Vorst, waar zij 10 Juni 1869 geboren was.
VII. 91. Euphrosina Carolina Franssen geboren te Schiefbahn 27 September 1864.
VII. 92. Maria Josephina Franssen geboren te Schiefbahn 4 Augustus 1866.
VII. 93. Wilhelm Theodor Franssen geboren teSchiefbahn 10 Februari 1869; hij drijft paardenfokkerij en akkerbouw in het ouderlijke huis te Schiefbahn.
VII. 94. Maria Pia Christina Franssen geboren te Schiefbahn 8 Februari 1871 ; huwde aldaar 11 Mei 1905 met den Kassenrendant Theodor Knappertz geboren te Neuwerk 24 Juli 1868.
VII. 95. Josephina Jacobina Franssen geboren te Schiefbahn 6 Februari 1875.
VII. 96. Carl Victor Franssen geboren te Schiefbahn 29 Maart 1878.
Uit ‘t huwelijk van VI. 85. Cdeilia Josephina Franssen met Wilhelm Jacobus Mertens, sproten 13 kinderen :.
VII. 97. Eugen Joseph Mertens geboren te Krefeld 30 December 1848, photograaf, trouwde aldaar 10 April 1877 met Maria Hoppe geboren te Krefeld 23 Februari 1854.
VII. 98. Victor Mertens geboren te Krefeld 2 Januari 1851, professor aan het Koninklijk Gymnasium te Bonn hij trad in den echt 12 April 1898 met Catharina Goetges.
VII. 99. Emma Mertens geboren te Krefeld 14 Januari 1855, huwde daar 22 Maart 1855 met Max Otten geboren te Scheuern-Mxfchle 14 Januari 1861.
VII. 100. Maria Mertens geboren te Krefeld 10 October 1855.
VII. 101. Josephina Mertens geboren te Krefeld 10 October 1855.
VII. 102. Maria Elisabeth Clementina Mertens geboren te Krefeld 3 April 1859 ; zij huwde aldaar 10 Februari 1885 met Adolf Schmitt geboren in October 1860 te Oberpleis, overleed te Bochum 17 April 1905.
VII. 103. Carl Mertens geboren te Krefeld, aldaar op jeugdigen leeftijd overleden.
VII. 104. Carl Mertens geboren te krefeld 19 November 1862, huwde in 1900 met Sebna Keussen te Berlijn.
VII. 105. Euphrosina Mertens geborenteKrefe1d 13 September 1864, huwde daar 28 Januari 1902 met Joseph Bxf6tzkes geboren te Kindt-Schaeg; zij overleed 16 September 1902.
VII. 106. Ferdinand Merten geboren te Krefeld 29 December 1866, photograaf te Parijs- Aubervilliers; huwde 1 Februari 1896 met Emilia Klauser geboren in het zuiden van Baden. VII. 107. Otto Mertens geboren te Krefeld 29 December 1866, photograaf te Parijs, huwde 20 Juni 1891 met Victoria Gunsart geboren aldaar.
VII. 108. Wilhelm Mertens geboren te Krefeld 8 November 1868, photograaf aldaar, huwde 25 Mei 1901 met Elisabeth Fahrenberg insgelijks uit Krefeld.
VII. 109. Christina Mertens geboren te Krefeld 8 November 1870, huwde aldaar 18 Mei 1903 met Petrus Hoenen geboren 8 Augustus 1851.
Uit ‘t huwelijk van VII. 88. Margaretha Elisabeth Franssen, met Johann Ditges volgden 9 kinderen:
V111. 110. Johann Paulus Heinrich Ditges geboren te Schiefbahn 21 September 1881, huwde aldaar 1 October 1907 met, Catharina Slickelbrucks geboren op het huis Klapdor bij Schiefbahn; waarvan was: IX. 111. Johanna-Eli8abeth Ditges geboren te Schiefbahn 10 October 1908.
VIII. 112. Wilhelm Leo Ditges geboren te Schiefbahn 9 Maart 1884, ingenieur te Keulen. VIII. 113. Paulus Wilhelm Ditges geboren te Schiefbahn 13 April 1885.
VIII. 114. Maria Eugenia Ditges geboren te Schiefbahn 1 April 1886.
VIII. 115. Carl Goswin Sigismund Ditges geboren te Schiefbahn 5 Augustus 1887.
VIII. 116. Augusta Eugenia Ditges geboren te Schiefbahn 17 Maart 1891.
VIII
. 117. Gustav Wilhelm Jxf3seph Ditges geboren te Schiefbahn 23 Februari 1893.
VIII. 118. Elisabeth Ditges geboren te Schiefbahn 8 Februari 1894.
VIII. 119. Euphrosina Theodora Ditges geboren te Schiefbahn 11 September 1895.
Uit liet huwelijk van VII. 90. Eugen Franssen met Anna Fxf3hles kwamen 3 kInderen:
VIII. 120. Jacobus Franssen geboren te Vorst 24 April 1903.
VIII. 121. Maria Franssen geboren te Vorst 16 April 1905.
VIII. 122. Bertha Frassen geboren te Vorst 14 April 1908.
Uit het huwelijk van VII. 91. Maria Pia Christina Franssen met Theodor Knappertz sproot 1 kind:
VIII. 123. Theodora Knappertz geboren te Neuwerk 2 October 1,896i
Uit het huwelijk van VII. 97. Eugen Joseph Mertens met Maria Hoppe volgden 2 kinderen: VIII. 124. Maria Mertens geboren te Krefeld 11 Maart 1878, gehuwd met Georg Arand, rentenier te Berlijn, waarvan was: IX. 125. Charlotta geboren te Berlijn in Juli 1908. VIII. 126. Eugen Mertens geboren te Krefeld 5 Augustus 1880, photograaf.
Uit het huwelijk van VII. 99. Emma Mertens met Max Otten zijn 2 kinderen :
VIII. 127. Alfred Otten geboren te Dxfcsseldorf 28 Mei 1885.
VIII. 128. Erich Otten geboren te Krefeld 28 Februari 1893.
Uit het huwelijk van VII. 102. Maria Elisabeth CIementina Mertens met Adolf Schmitt volgden 2 kinderen:
VIII. 129. Elisabelh Margaretha Josephina Schmitt geboren te Bochum 2 December 1885, daar overleden, 10 December 1892.
VIII. 130. Carl Johann Schmitt geboren te Bochum 14 Januari 1887.
Uit het huwelijk van VII. 106. Ferdinand Merlens met Emilia Klauseer werden 3 kinderen geboren :
VIII. 131. Ferdinand Mertens geboren te Parijs 16 April 1897.
VIII. 132. Catharina Mertens geboren te Parijs 10 Januari 1899.
VIII. 13.3. Wilhelm Mertens geboren te Parijs 2 April 1901.
Uit het huwelijk van VII. 108.: Wilhelm Mertens met Elisabeth Fahrenberg sproten 2 kinderen VIII. 184. Blisabeth Mertens geboren te Krefeld 26 April 1897.
VIII. 135. Friedrich Wilhelm Mertents geboren te Krefeld 10 Maart 1908.
Uit den echt van V. 34. Jacobus , Godefridus Franssen met Joanna Margaretha Peeters waren 3 kinderen: ,
VI. 136. Caspar Joannes Hubertus Franssen geboren te Tegelen 23 Januari 1826. Het eerste onderwijs genoot bij in zijn geboorteplaats, daarna aan het College te Venlo, destijds onder leiding van den ijverigen en geleerden directeur Heuvels. Zijne studixebn zette hij te Rolduc voort, besteedde tevens zijne vrije, uren aan het geven van teekenonderwijs aan de leerlingen die daar het lager onderwijs genoten; onderwijzen was toen reeds zijn lust en zijn leven. Na de klassen der philosophie te hebben afgemaakt, ging hij naar het Groot Seminarie te Roermond, om zich voor het priesterlijk ambt voor te bereiden. In 1851 den 8 December werd hij door mgr. Paredis tot priester gewijd, die hem in hetzelfde jaar tot professor aan het Bisschoppelijk college te Roermond benoemde, welke plaats hij als diaken reeds waargenomen had. Met ijver en talent was hij er als professor tot 1855 werkzaam. Toen werden missionarissen gevraagd voor Oost-Indixeb. De verdienstvolle leeraar voelde zich geroepen, om in de verre gewesten zijn veelzijdige kennis tot heil van den Javaan te besteden. Den 17 September 1855 begaf bij zich aan boord van het schip "Herman" waarmede ook 6 religieuzen vertrokken, van welke eene onderweg stierf. Zijn eerste standplaats was Soerabaja, waar hij als onderpastoor, later als pastoor met zeer veel vrucht werkte. Hierna was bij nog op ‘t fort Willem I op Amboina en op het eiland Flores, waar hij den Radsja en de heele vorstelijke familie doopte. Vooral heeft bij zich in Indixeb verdienstelijk gemaakt door de verspreide katholieken in parochixebn te verxe9enigen,alwaar hij ookde zieken, zelfs de melaatsenen, ondersteunde, troostte en verbond. Op Timor, in de stad Koepang, stichtte hij veel nut door de hulp van den toenmaligen stadscommandant baron de Bounarn de Ryckholt. Niet lang echter mocht hij hier verblijven, eene leverziekte maakte het gebiedend naar Europa terug te keeren. Den 22 December 1868 scheepte hij zich te Batavia in en landde alhier den 18 April 1864. Den 19 Februari 1866 vertrok hij andermaal naar Batavia om er als pastoor werkzaam te zijn, doch moest wegens zijn oude kwaal nog in hetzelfde jaar repatrieeren en kwam den 24 Februari 1867 in het vaderland terug. De gedwongen rust hier te lande strekte hem tot last, waarom mgr. Paredis hem als pastoor te Ittervoort in 1869 benoemde. Toen in 1872 te Grathem, Thorn en Ittervoort de zoo gevreesde typhus heerschte, was het pastoor Franssen die zich onderscheidde en alle gevaren trotseerde, de lijdenden bijstond, evenals hij in Indixeb had gedaan. In 1869 benoemde paus Pius IX hem tot eere kamer heer, als bewijs zijner tevredenheid over het werken en priesterlijk streven van den pastoor. Van 1879 tot 1885 was hij als rector in het klooster St. Elisabeth te Heythuysen met veel vrucht arbeidend. In de drie laatste jaren zijns levens was hij rector van ‘t klooster der Ursulienen te Grubbenvorst, waar hij den 7. Mei 1888 om 4 uur nm. overleed. Wat hij in dat tijdsverloop heeft gewrocht kunnen alleen zij beseffen, die hem van den vroegen morgen tot den laten avond arbeidzaam. zagen. Tot kort. voor zijnen dood, dien hij voelde naderen,gunde hij zich geene rust. Hij was een groot vereerder van den H. Franciscus en lid der Orde van den Derden Regel. Zijn ijver om de kinderen tot de eerste H. Communie voor te bereiden kende geene palen, ofschoon hij toen reeds voelde dat de dood nabij was. Tot hen richtte hij op den 1. Mei deze woorden : x84Bidt niet dat de Heer zijnen dienaar behoude, maar dat Hij hem weldra tot zich neme". Zaterdag den 5 Mei deed hij nog al zijne gewone bezigheden. Den volgenden Maandag besteeg hij nog het altaar om het heilig misoffer op te dragen, doch vreezende dat zijne krachten hem mochten begeven, ontdeed hij zich van het priesterlijk gewaad, en begaf zich naar zijne kamer, vervolgens naar den tuin. Allen die hem omringden sprak bij van zijn naderend einde. Den dood zag hij onverschrokken onder de oogen. Tegen 3 uur liet hij den e. h. kapelaan ontbieden, om hem de hh. sacramenten toe te dienen, die hij zittende in een stoel ontving. Na allen die hem omgaven, en vooral de weenenden te hebben getroost, vroeg hij allen om vergiffenis, en nam daarna een hartelijk afscheid. Na aan de omstanders verzocht te hebben het x84credo" te bidden, waren zijn laatste woorden : x84Mijn God, ik dank U, ik wil sterk en in het geloof, dat ik anderen onderwezen heb". Zacht en onverschrokken gaf hij zijne schoone ziel aan God; wij hopen en vertrouwen, dat Zijn ‘dienaar het loon geniete voor het vele goede hier op aarde gedurende zoo veel jaren gesticht. Den 11 Mei had de plechtige lijkdienst in de kerk van het klooster te Grubbenvorst plaats, bijgewoond door door talrijke vrienden, zoo geestelijke wereldlijke. De lijkdienst werd gehoudxe9n door den z. e. h. deken Geenen van Horst, geassisteerd door den h. e. h. professor en kanunnik Russel, van Roermond. den z. e. b. pastoor Bovens, van Beugen, en den w. e. h. Gitmans kapelaan te Blerick. Na den lijkdienst besteeg de z. e. h. Notermans, pastoor te Venray, den kansel om de lijkrede uit te spreken. Als tekst koos de redenaar: Rom. 1. 17.
Willem_1_2_2
In korte maar juist, gekozen trekken en diepgevoelde taal, die op al de aanwezigen indruk maakte, welke zich door snikken en tranen lucht gaf, schetste hij den vruchtbaren en langen werkkring van den vereeuwigde, hoe bij er steeds naar streefde om zijne veelzijdige talenten, al zijn gaven van hart en geest dienstig te maken voor het xe9ene doel : xbbpriester zijn". En daarom was hij dan ook een priester naar Gods hart, een priester onovertroffen in den ijver voor Gods eer. In treffende woorden gaf hij weer, wat de kinderen en vooral de zusters in den ontslapene verliezen. Met recht mochten zij uitroepen : x84De blijdschap is uit ons hart geweken, onze vreugdezangen zijn in geween veranderd, want onze kroon is ons van het hoofd gevallen.". Na van mgr. Franssen nog geschetst te hebben wat hij steeds was als gids, als geestelijke vader, als vriend, als priester, als zielverzorger, als weldoener voor den hulpbehoevende, riep hij hem vaarwel toe en sloot met de troostvolle woorden : ,dat zij, die anderen onderwezen hebben, zullen schitteren als sterren aan het firmament". Hierop volgde de droeve gang naar den godsakker, waar het stoffelijk overschot van den diepbetreurde aan den voet van ‘t kruis, en onder, het lommer van een treuresch, aan dxe9n schoot der aarde werd toevertrouwd, om met dat van zoo veel maagden die daar rusten, den dag der, opstanding te verbeiden. Zijn wensch is, vervuld. Hier toch wilde hij rusten. Bewaarheid zal worden wat een der kleinen hem bij zijn laatste naamfeest zeide: x84Dankestrxe4nen werden wir Dir an bemoosten Grabeshxfcgel noch weihen, wenn dein Engelgeist schon in hxf6here Sphxe4ren aufgenommen ist". Het beeld van dat waarlijk krachtvol kunstenaarshoofd zijn dicht zilverwit haar en frissche gelaatskleur, die oogen en dien vriendelijken glimlach om, zullen zoo spoedig niet uit het geheugen worden van zijne vele vereerders. Bij allen die hem gekend hebben zal hij in dankbare herinnering blijven door stichtend voorbeeld bij zijn afsterven gegeven. Zijn dod was die van een christenheld. (Memoriam" bij familie berustende.)
VI. 137. Joannes Jozef Hubertus Franssen geboren te 10 Februari 1828, en huwde te Haelen den 17 juli 1865 met Joanna Verheggen geboren aldaar 11 Juli . Hij overleed te Buggenum 21 Mei 1893.
VI. 138. Jozef Hubertus Franssen geboren te Tegelen Augustus 1831, huwde te Belfeld den 6 Juli 1857 met Catharina Beelen geboren aldaar 8 Augustus 1833. Hij stierf 2 December 1888 en zijne echtgenoote 8 April 1912, beiden te Tegelen.
Uit het huwelijk van VI. 137. Joannes Jozef Hubertus Franssen met Joanna Verheggen sproten 5 kinderen:
VII. 139. Joanna Franssen geboren te Buggenum 13 April 1866.
VII. 140. Petrus Frassen geboren te Buggenum November 1867.
VII. 141. Jacobus Franssen geboren te Buggenum 1870, en huwde te Kessel 25 Mei 1909 met Maria Christina van Lier geboren te Kessel 29 mei1876.
VII. 142. Corgielia Franssen geboren te Buggenum Augustus 1872.
VII. 143. Helena Franssen geboren te Buggenum 23 November 1875.
Uit het huwelijk van VII. 141, Jacobus Franssen met Mathilda Maria Christina van Lier volgden 2 kinderen :
VIII. 144. Richardus Maria Wilhelmus Joannes Franssen geboren te Haelen 4 Mei 1910.
VIII. 145. Maria Elisabeth joanna Hubertina Franssen geboren te Haelen 10 Juli 1911.
Uit het huwelijk van VI. 138. jozef Hubertus Franssen met Anna Catharina Beelen kwamen 3 kinderen
VII. 146. Caspar Joannes Hubertus Franssen geboren te Tegelen 14 Mei 1860 architect te Roermond, alwaar hij huwde 17 Mei 1892 met Leonie Elisa Guillaume geboren te Bouillon, Belgixeb, 27 Januari 1863. Hij is een kundig architect, waarvan de vele bestaande kerkgebouwen en gestichten bewijs geven. In 1897 behaalde bij op de tentoonstelling te Brussel den eersten prijs voor zijn plan der Nederlandsche geloftekerk van den h. Antonius van Padua te Blerick.
VII. 147. Lucia Agnes Franssen geboren te Tegelen 18 Januari 1859, huwde aldaar 26 September 1882 met Leonardus Fraciscus Jacobus Coppes geboren te Broeckhuysenvorst 25 Maart 1857, groot Industrieel, zeer werkzaam steen en pannenfabrikant te Venlo en Brxfcggen, Rhld. VII. 148. Henrietta Joanna Maria Franssen geboren te Tegelen 30 Augustus 1868, huwde aldaar 20 September 1898 met Carl Wilhelm von Bergh, koopman te Venlo, geboren te Lobberich 12 Juni 1873, zoon van Hermann Wilhelm von Bergh eh Maria Receveur. (Zie stamboom Van den Berg, later Von Bergh.
Uit het huwelijk van VII. 146. Caspar Joannes Hubertus Franssen met Leonie Elisa Gulliaume werden 6 kinderen geboren:
VIII. 149. Jozef Gustaaf Constant Franssen geboren te Roermond 15 April 1893.
VIII. 150. Anna Catharina Maria Hubertina Franssen geboren te Roermond 2 December 1894, VIII. 151. Elisabeth Jozefina Franssen geboren Roermond 31 October 1897.
VIII. 152. Caspar Joannes Hubertus Franssen geboren te Roermond 6 Augustus 1900.
VIII. 153. Maximiliaan Henricus Hubertus Franssen geboren te Roermond 28 Maart 1903.
VIII. 154 Leonardus Martinies Hubertus Franssen geboren te Roermond 14 September 1905

Uit het huwelijk van VII. 147. Lucia Agnes Franssen met Leonardus Franciscus Jacobus Coppes zijn 9 kinderen.
VIII. 155. Herman Jozef Maria Hubertus Coppes geboren, te Venlo 14 Augustus 1883.
VIII. 156. Jozefina Catharina Hubertina Coppes geboren te Venlo 21 Juli 1885, overleden aldaar 22 Juli 1885.
VIII. 157. Jozefina Maria Hubertina Coppes geboren te Venlo 21 December 1886.
VIII. 158. Adolphus Hubertus Jozef COppes geboren te Venlo 3 Juli 1889.
VIII. 159. Maximilliaan Hubertus Coppes geboren te Venlo 12 Juni 1892.
VIII. 160. Anna Maria Coppes geboren te Venlo 22 Augustus 1894.
VIII. 161. Leonardus Coppes geboren te Venlo 15 Juli 1896.
VIII. 162. Robertus Coppes geboren te Venlo 15 Augustus 1898.
VIII. 163. Maria Elisabeth Coppes geboren te Venlo 18 Maart 1901.
Uit het huwelijk van VII. 148. Henrieita Johanna Maria Franssen met Carl Wilhelm von Bergh sproten 5 kinderen :
VIII. 164. Catharina Wilhelmina Maria von Bergh geboren te Venlo 16 December 1899.
VIII. 165. Cornelis Caspar Willem von Bergh geboren te Venlo 13 December 1900.
VIII. 166. Maria Carolina Jozefina von Bergh geboren te Venlo 25 December 1902.
VIII. 167. Anna Gerardina Elisabeth von Bergh geboren te Venlo 27 Februari 1904.
VIII. 168. Jozef Hubertus Emil von Bergh geboren te Venlo 28 Mei 1908. 111. 23.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten